Τομέας Γεωμετρίας

Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο Γεωμετρία με έμφαση στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες

Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο Γεωμετρία με έμφαση στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες

Γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρία με έμφαση στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες».
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής (εξέλιξη κ. Φ. Πεταλίδου, Λέκτορας)

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 549/29-4-2014 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 14 Ιουλίου 2014.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.. Πληροφορίες στο 2310997950.

Θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία Ελέγχου και Δυναμικά Συστήματα"

Γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Ελέγχου και Δυναμικά Συστήματα».
Βαθμίδα: Αναπληρωτή Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Ν. Κάππου, επίκουρου καθηγητή)

X