Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου"
Βαθμίδα: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Ν. Καραμπετάκη, αναπληρωτή καθηγητή)

X