Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τρίτη 9- 10 - 2018, Εργαστήριο Η/Υ, 10:00 πμ.

Μιχαήλ Αναστασιάδης
The (R)LWE problem on cryptography
(Επιβλέπων Κ. Δραζιώτης)
 

Προκήρυξη μιας (1) κενής καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση – Υπολογιστικά Μαθηματικά και εφαρμογές αυτών»

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση – Υπολογιστικά Μαθηματικά και εφαρμογές αυτών»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1563)

Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου"
Βαθμίδα: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Ν. Καραμπετάκη, αναπληρωτή καθηγητή)

X