Αξιολόγηση υποψηφίων του ΠΜΣ

Μετά την ΓΣΕΣ που έγινε στις 7-10-2015 οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών για το ΠΜΣ του Τμήματος.
Στη ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού προγράμματος δίνονται πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης και είναι αναρτημένο αρχείο σε μορφή pdf με την ατομική βαθμολογία των υποψηφίων και στις τρεις ειδικεύσεις. Θα χρειαστείτε τον τριψήφιο αριθμό της αίτησης, ο οποίος σας είχε δοθεί όταν υποβάλατε ηλεκτρονικά την αίτησή σας.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X