"Αριθμητικές Μέθοδοι επίλυσης Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων-Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων-Εφαρμογές σε MATLAB"

Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Παρασκευή, 29 Μάρτιος, 2013
Τύπος Εργασίας: 
X