ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι ενδιαφερομένοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20/06/2014 αίτηση στο τμήμα κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή)

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X