ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗ

Ανακοινώνεται προκήρυξη χορήγησης-κατόπιν επιλογής-μιας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα κληροδοτήματος Ν. Αβραμίδη.
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 20-06-2014 στο Τμήμα Κληροδοτημών του Α.Π.Θ. Για περισσότερες λεπτομέρεις βλέπε συνημμένη ανακοίνωση.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X