ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΕ 5, 13-11-13

Ημερήσια διάταξη:

1. Ανακοινώσεις
2. Ορισμός τριμελών εξεταστικών επιτροπών.
3. Πρόσληψη και Αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων
4. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ.
5. Αιτήσεις- Προτάσεις.

Ημερομηνία Πραγματοποίησης: 
Τετάρτη, 13 Νοέμβριος, 2013 - 12
X