ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σ.Ε.16/15-4-2013

Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Δ. Πουλάκης, Στ. Σταματάκης, Γουσίδου-Κουτίτα κ. Δ. Μπετσάκος, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα.

Στο θέμα 2 η Σ.Ε επικύρωσε τις τριμελείς εξεταστικές επιτροπές και θέματα για

1. Ι. Παπατσούμα (Ν. Φαρμάκης (επιβλέπων), Ι. Αντωνίου Φ. Κολυβά-Μαχαίρα) , «Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο», Ειδίκευση: ΣΜ
2. Μ. Δερμεντζή (Δ. Πάπιστας, Δ. Πουλάκης,Γ. Ραχώνης (επιβλέπων)): «Molecular languageς: From WK-recognizability to MSO-definability.(Μοριακές γλώσσες: Από την WK-αναγνωρισιμότητα στην MSO-oρισιμότητα)», Ειδίκευση: ΘΠΘΣΕ
3. Χ. Τσότσου (Δ. Πάπιστας , Δ. Πουλάκης, Γ. Ραχώνης (επιβλέπων)) «Αυτόματα και μοναδιακή λογική δεύτερης τάξης με βάρη σε πεπερασμένες λέξεις», Ειδίκευση: ΘΠΘΣΕ.
4. Π. Κατράνα (Δ. Πάπιστας , Δ. Πουλάκης, Γ. Ραχώνης (επιβλέπων)) «Στοχαστικές γραμματικές και εφαρμογές τους στην επεξεργασία εικόνων». Ειδίκευση: ΘΠΘΣΕ.

Εγκρίνεται η αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Λ. Μωυσή με επιβλέποντα τον κ. Ν. Καραμπετάκη.

Η Δ/ντρια ενημερώνει ότι άλλα τμήματα της ΣΘΕ σκοπεύουν να υποβάλλουν προτάσεις για ΠΜΣ με δίδακτρα. Στην ερώτηση της σχετικά με το εάν πρόκειται να υποβληθούν προτάσεις για νέα ΠΜΣ από μέλη του Τμήματος, η κ. Κολυβά-Μαχαίρα δηλώνει ότι θα το συζητήσει με τα άλλα μέλη της ειδίκευσης ΣΜ.

Ημερομηνία Πραγματοποίησης: 
Δευτέρα, 15 Απρίλιος, 2013 - 11
X