ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σ.Ε.17/17-4-2013

Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Δ. Πουλάκη, Στ. Σταματάκη, Γουσίδου-Κουτίτα, κ. Δ. Μπετσάκο, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα,

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ ενημερώνει τα μέλη της Σ.Ε. ότι το Υπουργείο ανανέωσε τη λειτουργία του ΠΜΣ για έναν ακόμα χρόνο έως το τέλος του 2014. Ενημερώνει επίσης τα μέλη της Σ.Ε. για τη συνεδρίαση της Επιτροπής της Κοσμητείας η οποία εισηγήθηκε κριτήρια βάσει των οποίων θα σχεδιαστούν στη ΣΘΕ τα νέα ΠΜΣ. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Σ.Ε.

Ημερομηνία Πραγματοποίησης: 
Τετάρτη, 17 Απρίλιος, 2013 - 11
X