ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σ.Ε.19/03-07-2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σ.Ε .19/03-07-2013

Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Μ. Γουσίδου-Κουτίτα., Π. Μωυσιάδης, Στ. Σταματάκης, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα.

Ανακοίνωση της ημερίδας «Άλγεβρα» και του συνεδρίου «Contemporary Algebra and Geometry in Greece».

Σύμφωνα με τα έγγραφα της οικονομικής υπηρεσίας του ΑΠΘ (19.6.2013) του ΠΜΣ, έως και το 2007 τα έσοδα του ΠΜΣ (από το ΥΠΕΠΘ) ανέρχονται σε 67,000 ευρώ ενώ τα έξοδα σε 43,626 ευρώ. Για το διάστημα 2008-2013 τα συνολικά έσοδα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 79,640 ευρώ ενώ τα συνολικά έξοδα σε 44,221.15 κανανημένα ανά ειδίκευση ως εξής: Θ.Μ. 23,467.8, ΣΕΕ 7,868.56 και ΘΠΣΕ 13,080. Κατά συνέπεια το υπόλοιπο του ΠΜΣ είναι 58,597 ευρώ και με την απομείωση 42,815 ευρώ. Για την κατανομή ανά ειδίκευση αυτού του ποσού, υπήρξε μόνο μία πρόταση του. Μωυσιάδη: ΘΜ 10,000, ΣΕΕ 19,315 και ΘΠΣΕ 13,500. Εγκρίνεται η άμεση ενημέρωση του τμήματος. Το τμήμα Σπουδών θα ερωτηθεί για την αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών. Θα γίνει αναλυτικός προσδιορισμός εξόδων του ΠΜΣ.

Εγκρίνεται δαπάνη ύψους 800€ για πραγματοποίηση ημερίδας για τους αποφοίτους του ΠΜΣ για το έτος 2012-2013. Εγκρίνεται το ποσό των 2500 ευρώ συνολικά για την ημερίδα της Άλγεβρας και το συνέδριο Contemporary Algebra and Geometry in Greece.

Επικυρώνονται οι τριμελείς εξεταστικές επιτροπές και τα θέματα για τους:
1. Α Αϋφαντή ( Μ. Μαριάς (Ε)., Κ. Δασκαλογιάννης, Δ. Μπετσάκος) «Πολλαπλασιαστές σε συμμετρικούς χώρους τάξης Ι.»
2. Κ. Σπανίδης( Φ. Πεταλίδου(Ε), Στ. Σταματάκης, Δ. Παπαδοπούλου) «Το Θεώρημα της Διαμέρισης της Μονάδος κι οι εφαρμογές του».
3. Δ. Στεργίου( Φ. Πεταλίδου, Στ. Σταματάκης, Δ. Παπαδοπούλου) « Το Θεώρημα των Gauss-Bonnet για συμπαγείς, προσανατολισμένες πολλαπλότηες άρτιας διάστασης».
4. Μ. Αδαμούδης ( Δ. Πουλάκης(Ε), Α. Πάπιστας, Κ. Δραζιώτης) «Τα προβλήματα του μικρότερου και εγγυτέρου διανύσματος στα δικτυωτά».
5. Ν. Πανδριά (Δ. Κουγιουμτζής(Ε), Γ. Τσακλίδης, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα) «Διασυσχέτιση χρονοσειρών με χρήση της δυναμικής χρονικής στρέβλωσης».
6. Ι. Γρηγοριάδης( Π. Μωυσιάδης, Ι. Αντωνίου, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα) «Μέτρα σε δίκτυα - Ιδιότητες και Εφαρμογές»
7. Γ. Καρκαμάνης( Α. Μυγδαλάς (Ε), Ν. Καραμπετάκης, Γ. Ραχώνης) «Ανάπτυξη Εξελεκτικού Αλγόριθμου για Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση».
8.Ε. Δίου( Α. Ι. Βαδρουλάκης(Ε), Ν. Καραμπετάκης, Γ. Ραχώνης ) «Σχεδιασμός αντισταθμιστού με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων προδιαγραφών που αφορούν το μέγιστο ποσοστό υπερύψωσης και τον χρόνο αποκτάστασης».

Εγκρίνεται η αίτηση εκπόνησης διατριβής υποψηφίου διδάκτορα κ. Σ.Σταυρόπουλου, με τριμελή επιτροπή, κ. Χ. Χαραλάμπους (Ε), κ. Θ.Θεοχάρη-Αποστολίδη, κ. Α. Θωμά.

Εγκρίνεται το θέμα Δ.Δ. του υποψηφίου διδάκτορα κ. Λ. Μωυσή, επιβλέπων κ. Ν. Καραμπετάκης

Πρόσκληση: 
Πρόσκληση Συνεδρίασης Σ.Ε. 19:
Ημερομηνία Πραγματοποίησης: 
Τετάρτη, 3 Ιούλιος, 2013 - 10
X