Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Διευθυντής Τομέα

Γραμματέας Τομέα

Προσωπικό Τομέα

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό προσωπικό κωδ. ΕΔΒΜ45 Γεώργιος Μακρής
Διδακτικό προσωπικό κωδ. ΕΔΒΜ45 Σκουρκέας Αναστάσιος
Διδάσκοντες ΙΔΟΧ 407/80 Σταύρος Χατζόπουλος

Μαθήματα Τομέα

X