Μαθήματα ΠΜΣ στα Μαθηματικά

Εξάμηνο: Α
ΜΔΕ στα Θεωρητικά Μαθηματικά
# Τίτλος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
B12, 0648 Υπερβολική Ανάλυση και Γεωμετρία 10.0
B9, 0641 Μιγαδική Ανάλυση 10.0
Α2 Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών 10.0
Α2, 0634 Αναπαραστάσεις Αλγεβρών Lie 10.0
Β11 Συναρτησιακή Ανάλυση 10.0
Γ4, 0658 Θεωρία Διαφορισίμων Πολλαπλοτήτων 10.0
Γ8, 0655 Ολική Διαφορική Γεωμετρία 10.0
ΜΔΕ στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου
# Τίτλος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Α12, 0840 Κρυπτογραφία 10.0
Α4, 0858 Αυτόματα σε ημιδακτύλιους 10.0
Β13 Προσαρμοστικός Έλεγχος 10.0
Β5 Γεωμετρική Θεωρία Ελέγχου 10.0
Β8, ΣΜ10 Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου 10.0
ΣΜ14, Α11 Κβαντική Πληροφορία και Υπολογισμοί 10.0
ΜΔΕ στη Στατιστική και Μοντελοποίηση
# Τίτλος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Β8, ΣΜ10 Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου 10.0
ΣΜ02, 0747 Ανάλυση Χρονοσειρών 10.0
ΣΜ07, 0750 Δυναμικά Μοντέλα 10.0
ΣΜ14, Α11 Κβαντική Πληροφορία και Υπολογισμοί 10.0
ΣΜ22, 0749 Στατιστική και Λήψη Αποφάσεων 10.0
Εξάμηνο: Β
ΜΔΕ στα Θεωρητικά Μαθηματικά
# Τίτλος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
B13, 0668 Χώροι Αναλυτικών Συναρτήσεων 10.0
Α12 Θέματα Μαθηματικής Λογικής 10.0
Α3, Γ1 Αλγεβρική Τοπολογία 10.0
Α3, Γ1 Αλγεβρική Τοπολογία 10.0
Α6, 0631 Αντιμεταθετική Άλγεβρα 10.0
Β3 Αρμονική Ανάλυση 10.0
Γ3, 0666 Ευθειακή Γεωμετρία 10.0
ΜΔΕ στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου
# Τίτλος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Α2, 0856 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 10.0
Β12 Προβλεπτικός Έλεγχος 10.0
Β15, 0848 Ειδικά Θέματα Ι: Εύρωστος Έλεγχος 10.0
Β3, 0853 Αριθμητικές Μέθοδοι με Εφαρμογές στην Επίλυση Κανονικών (Συνήθων) και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων 10.0
Β9, 0843 Θεωρία Πολυμεταβλητών Συστημάτων 10.0
ΣΜ24, 0746 Στοχαστικές Μέθοδοι 10.0
ΣΜ27 Ειδικά Θέματα Ι: Θεωρία Πληροφορίας, Εντροπία και Πολυπλοκότητα 10.0
ΜΔΕ στη Στατιστική και Μοντελοποίηση
# Τίτλος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΣΜ06, 0748 Δειγματοληψία και Στατιστική Επεξεργασία 10.0
ΣΜ19, 0745 Πιθανοθεωρητική Προσομοίωση και Γραφήματα 10.0
ΣΜ24, 0746 Στοχαστικές Μέθοδοι 10.0
ΣΜ27 Ειδικά Θέματα Ι: Θεωρία Πληροφορίας, Εντροπία και Πολυπλοκότητα 10.0
Εξάμηνο: Γ
ΜΔΕ στα Θεωρητικά Μαθηματικά
# Τίτλος
0600 Διπλωματική Εργασία
ΜΔΕ στη Στατιστική και Μοντελοποίηση
# Τίτλος
0700 Διπλωματική Εργασία
ΜΔΕ στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου
# Τίτλος
0800 Διπλωματική Εργασία
X