Επιλεγόμενο

Name: 
Επιλεγόμενο

Ειδικά Θέματα Α

Τα παραπάνω μαθήματα έχουν ως περιεχόμενο το (αντίστοιχο) γνωστικό αντικείμενο των πέντε Τομέων του Τμήματος. Στόχος τους είναι η εξοικείωση του φοιτητή με συγκεκριμένα επιστημονικά προβλήματα και η απόκτηση εμπειρίας στον τρόπο συγ-γραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Η εκπόνησή τους υπόκειται στις παρακάτω κανονιστικές διατάξεις:

Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά

Χρηματοοικονομικά μεγέθη, έννοιες, δείκτες. Wiener process. Στοχαστικός Ολοκλη-ρω¬τικός Λογισμός. Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις. Κίνηση Brown. Το μοντέλο των Black-Scholes.

Αρμονική Ανάλυση

Αρμονικές συναρτήσεις στον . Πυρήνες Poisson, αρμονικές επεκτάσεις στον ημίχωρο.Συνέχεια ιδιαζόντων ολοκληρωτικών τελεστών, θεωρία των Calderon-Zygmun.

Ειδικά Θέματα Α

Τα παραπάνω μαθήματα έχουν ως περιεχόμενο το (αντίστοιχο) γνωστικό αντικείμενο των πέντε Τομέων του Τμήματος.
Στόχος τους είναι η εξοικείωση του φοιτητή με συγκεκριμένα επιστημονικά προβλήματα και η απόκτηση εμπειρίας στον τρόπο συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Η εκπόνησή τους υπόκειται στις παρακάτω κανονιστικές διατάξεις:

Στοχαστικές Διαδικασίες

Ορισμός της στοχαστικής διαδικασίας. Ταξινόμηση των στοχαστικών διαδικασιών. Ισχυ¬ρή ιδιότητα του Markov. Ταξινόμηση των καταστάσεων των πεπερασμένων Μαρ¬κοβιανών αλυσίδων. Ταξινόμηση των πεπερασμένων Μαρκοβιανών αλυσίδων. Εργοδικές αλυσίδες. Κυκλικές αλυσίδες. Εφαρμογές. Μαρκοβιανές διαδικασίες με διακριτή παράμετρο. Μαρκοβιανές διαδικασίες άλματος. Κλαδωτές διαδικασίες. Στο¬χαστικές διαδικασίες με ανεξάρτητες αυξήσεις. Τυχαίοι περίπατοι.

Στοχαστικές Διαδικασίες με Ολοκληρωμένες Διασυνδέσεις και Θεωρία Μάθησης

Στοχαστικές διαδικασίες με ολοκληρωμένες διασυνδέσεις: Ορισμός, Βασικές έννοιες, Η ομογενής περίπτωση, Στοχαστικές ιδιότητες, Εργοδική περίπτωση. Θεωρία του Doeblin-Fortet. Εφαρμογή των στοχαστικών διαδικασιών με ολοκληρωμένες διασυνδέσεις στη Θεωρία Μάθησης (Learning Theory): Εισαγωγή, Στοιχεία Θεωρίας Μάθησης, Η μοντελοποίηση στο φαινόμενο μάθησης. Το μοντέλο επιλογής ερεθισμάτων: Η τυποποίηση στη θεωρία μάθησης, Τα αξιώματα του Estes: τα αξιώματα δέσμευσης, το αξίωμα αντίδρασης κ.α., Μερικές πειραματικές εφαρμογές

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Επιλεγόμενο
X