Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Περιγραφή

Αλγόριθμος, Είδη πολυπλοκότητας, Κατηγοροποίηση αλγορίθμων, Παραδείγματα αλγορίθμων πολυωνυμικής πολυπλοκότητας, Πολυπλοκότητα προβλημάτων, Ταξινόμηση προβλημάτων, Τάξεις πολυπλοκότητας προβλημάτων, Ακριβείς και προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, Κατηγοροποίηση προσεγγιστικών αλγορίθμων, Ευρετικοί και μεθευρετικοί αλγόριθμοι, Παραδείγματα προσεγγιστικών, ευρετικών και μεθευρετικών αλγορίθμων, Παραδείγματα πρακτικών ακριβών αλγορίθμων εκθετικής πολυπλοκότητας.

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
Α2, 0856
X