Δίκτυα και Διακριτά Μαθηματικά

Περιγραφή

1) Δίκτυα ως Δομή του Web: Δίκτυα και Συνδυαστική, Τοπολογία Δικτύων. Τυχαία Δίκτυα, Δίκτυα Μικρόκοσμων, Αυτο-όμοια Δίκτυα. Πληροφορία σε Δίκτυα Επικοινωνίας. Κοινωνικά Δίκτυα.
2) Πληροφορία, η θεμελιώδης Μεταβλητή στο Web, στη Ψηφιακή Επεξεργασία και στην Κοινωνία της Γνώσης: Πληροφορία και Εντροπία, Πληροφορία, Πιθανότητα και Στατιστικές Εκτιμήσεις. Μαθηματικά Μοντέλα Πηγών Πληροφορίας, Δίαυλοι Επικοινωνίας, Κώδικες,
3) Κρυπτογραφία και Ασφάλεια στο Web: Κρυπτανάλυση, Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού, Κρυπτογραφία στο Διαδίκτυο.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
ΕτΔ.04
X