Δειγματοληψία και Στατιστική Επεξεργασία

Περιγραφή

Ενότητα 1η: Η Δειγματοληψία και οι εφαρμογές της στα Κοινωνικά και Οικονομικά Θέματα. Μέθοδοι και τεχνικές Δειγματοληψίας. Δημοσκοπήσεις από το Α ως το Ω.
Ενότητα 2η: Κατάρτιση Ερωτηματολογίου και δοκιμή αξιοπιστίας του. Είδη ερωτήσεων και εξειδίκευση των χρήσεών τους. Από το ερωτηματολόγιο στις τυχαίες μεταβλητές και στην καταγραφή των δεδομένων τους σε αρχεία του Υπολογιστή. Επεξεργασία δεδομένων μετά την καταγραφή τους.
Ενότητα 3η: Θέματα Δειγματοληψίας ειδικού περιεχομένου, όπως: «Ανίχνευση γραμμικής τάσης δεδομένων», «Ανίχνευση περιοδικότητας δεδομένων», «Δημιουργία εξίσωσης Συνάρτησης Πιθανότητας (2-βάθμιο μοντέλο) από δεδομένα 2 διαστάσεων, κλπ», «Ο Συντελεστής Μεταβλητότητας και οι εφαρμογές του, π.χ. Εύρεση δυμμετρικού μοντέλου συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας».

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. Φαρμάκης Ν. (2002) «Εισαγωγή στη ∆ειγματοληψία» Εκδόσεις Α&Π Χριστοδουλίδη. Θεσσαλονίκη
  2. Φαρμάκης Ν. (2003) «∆ημοσκοπήσεις και ∆εοντολογία» Εκδόσεις Α&Π Χριστοδουλίδη. Θεσσαλονίκη
  3. Cochran W. (1977) “Sampling Techniques”. John Wiley & Son Inc. New York, Toronto
  4. Javeau C. (200) «Η Έρευνα με Ερωτηματολόγιο» Τυπωθήτω, Γ. ∆άρδανος, Αθήνα

Ειδικεύσεις

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
ΣΜ06, 0748
X