Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ F ή C

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διδασκαλία βασικών αρχών προγραμματισμού σε μία από τις γλώσσες Fortran 90/95/2003 ή C++ την οποία οι φοιτητές πρέπει να προσδιορίσουν υποχρεωτικά, και κατά σειρά προτεραιότητας, σε σχετική δήλωση που υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης. Fortan 90/95/2003: Εισαγωγή στους Η/Υ και τις γλώσσες προγραμματισμού. Επίλυση ενός προβλήματος από τον Η/Υ (η έννοια του αλγορίθμου). Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος Η/Υ στη Fortran 90/95/2003. Δομή της Fortran 90/95/2003 (τελεστές, εντολές συνθήκης και διακλάδωσης, δημιουργία βρόγχων, πίνακες, συναρτήσεις, κλπ). Αρχεία. Προχωρημένες δομές (ουρές, στοίβες). C++: Εισαγωγή στην C++. Επίλυση ενός προβλήματος από τον Η/Υ (η έννοια του αλγορίθμου). Δομή της C++: μεταβλητές, σταθερές, εκφράσεις, προτάσεις, τελεστές, εντολές εισόδου-εξόδου, εντολές συνθήκης-διακλάδωσης, δημιουργία βρόγχων επανάληψης, πίνακες, συναρτήσεις. Σημείωση. - Το μάθημα διδάσκεται με δύο μορφές, ως γλώσσα Fortran 90/95/2003 και ως γλώσσα C++ και δεν έχει διδακτικές μονάδες. - Η δήλωση του μαθήματος γίνεται αρχικά στη Γραμματεία του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης. (Θα υπάρξουν έγκαιρα οι σχετικές ανακοινώσεις). Η τοποθέτηση των φοιτητών στα εργαστηριακά τμήματα είναι αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων. Οι φοιτητές ενημερώνονται σχετικά ώστε να συμπεριλάβουν το μάθημα στην αντίστοιχη δήλωση των μαθημάτων τους. - Η παρουσία των φοιτητών στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Μικρός αριθμός απουσιών (≤25%) είναι δικαιολογημένος. Σε αντίθετη περίπτωση οι φοιτητές επαναλαμβάνουν το μάθημα. Ο επί μέρους κανονισμός του εργαστηρίου ρυθμίζει τα διαδικαστικά θέματα. - Η τελική βαθμολογία προκύπτει από αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή σε επί μέρους εβδομαδιαίες εργασίες (30% του τελικού βαθμού) και δύο tests ελέγχου των γνώσεων (70% του τελικού βαθμού). Οι φοιτητές ασκούνται ατομικά και παρουσιάζουν τις εργασίες τους σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηρίου. Το μάθημα στην γλώσσα προγραμματισμού Fortran θα διδαχθεί το εαρινό εξάμηνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Συγγράματα: 
1. Καραμπετάκης Νικόλαος, 2011, Εισαγωγή στην Fortran 90/95/2003, Εκδόσεις Ζήτη.
2. Καράκος Αλέξανδρος, 2008, Fortran 77/90/95 και Fortran 2003, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
3. Γράψα Θεοδούλα, 2008, Προγραμματίζοντας με Fortran 90, Εκδόσεις Γκιούρδα.
4. Savitch Walter, 2011, Πλήρης C++, Εκδόσεις Τζιόλα.
5. Rοbert Lafore,2006, Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με τη C++, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
6. Schildt Herbert, 2005, C++ Βήμα προς Βήμα, Εκδόσεις Γκιούρδα.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0430
Τύπος Μαθήματος: 
X