Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:"Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού"

Γνωστικό αντικείμενο: "Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού"
Βαθμίδα: Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Δ. Μπετσάκου, αναπληρωτής καθηγητής)

Τύπος Ανακοίνωσης: 
Τομέας: 
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
X