Θεωρία Δικτύων και Δυναμικά Συστήματα

Περιγραφή

Συνδυαστική, Δίκτυα, συνδετικότητα, δείκτες. Δομική Ανάλυση Δικτύων Τυχαία Δίκτυα, Δίκτυα Μικρόκοσμων, Αυτο-όμοια Δίκτυα. Δυναμικά Συστήματα, Χάος. Πολύπλοκα Κατανεμημένα Συστήματα. Χρονικά Μεταβαλλόμενα Δίκτυα. Στοχαστικές Διαδικασίες σε Δίκτυα. Διακίνηση σε Δίκτυα, Δίκτυα Bayes, Markov. Επιρροή και Συμπερασματολογία σε Δίκτυα. Νευρωνικά Δίκτυα, Ανοσοποιητικά Δίκτυα-Negative Selection. Διάχυση και Διήθηση σε Δίκτυα. Δικτυα Δικτύων. Δίκτυα και Στοχαστικά Μοντέλα του Διαδικτύου. Μοντέλα του Διαδικτύου με βάση Παίγνια.

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
Δ.01
X