Θεωρια Πληροφοριας και Χαος

Περιγραφή

Πληροφορία Παρατηρήσεων, Πιθανότητα και Αβεβαιότητα. Μηνύματα, Χρονοσειρές Αναλογικές – Ψηφιακές, Αρμονική Ανάλυση, Κυμάτια, ∆ειγματοληψία. Εντροπία, ∆εσμευμένη Πληροφορία. Αμοιβαία Πληροφορία και Αλληλοεξάρτηση. Αβεβαιότητα,
Προβλεψιμότητα, Πολυπλοκότητα, Καινοτομία. Οι Στοχαστικές ∆ιαδικασίες και τα ∆υναμικά Συστήματα ως πηγές Πληροφορίας. Εργοδικότητα, Μίξη. ∆ιαδικασίες Bernoulli, Kolmogorov, Markov, Χάος, Θόρυβος. ∆ίαυλοι Επικοινωνίας ως
Μετασχηματισμοί Στοχαστικών ∆ιαδικασιών, Μοντέλα ∆ιαύλων Markov. Κωδικοποίηση, Προϋποθέσεις κατασκευής Κωδικών. Επιλεκτικές Εφαρμογές στην Στατιστική, Φυσική, Βιολογία, Συναγωγή Συμπερασμάτων, Μάθηση, Λήψη Αποφάσεων και Παίγνια, Γράφοι και ∆ίκτυα Επικοινωνίας.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0570
Τύπος Μαθήματος: 
X