Κατατακτήριες Εξετάσεις 2015-2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 
 
 
Θεσσαλονίκη, 28-05-2015

 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Για τις ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ πτυχιούχων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, και Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ,
στο Τμήμα Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό
έτος  2015-2016
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013, άρθρ. 57), την Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013), την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών (συν. αριθμ. 428/27-05-2015), ανακοινώνονται τα εξής:
 
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείας Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
(Αριθμός Θέσεων: Συνολικό ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων[1] του Τμήματος. Επιμερισμός του ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφιών για κατάταξη πτυχιούχων δεν επιτρέπεται)
 
            Οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων, των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείας Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, κατατάσσονται, μετά από επιτυχή εξέταση στα εξής τρία μαθήματα και στην αντίστοιχη ύλη, στο:

 

Α΄ Εξάμηνο
 
 
 

  1. Άλγεβρα

Ύλη Λυκειακού Επιπέδου (Βλέπε «Ύλη Kατατακτηρίων Εξετάσεων»)
 

  1. Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός

Ύλη Λυκειακού Επιπέδου (Βλέπε «Ύλη Kατατακτηρίων Εξετάσεων»)
 

  1. Πινανότητες και Στατιστική

Ύλη Λυκειακού Επιπέδου (Βλέπε «Ύλη Kατατακτηρίων Εξετάσεων»)
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 
Οι κάτοχοι πτυχίου των παραπάνω κατηγοριών πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά από  1 έως 15 Νοεμβρίου 2015 ως εξής:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία)
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.
(Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου).
γ) Για τους πτυχιούχους εξωτερικού: Συμπεριλαμβάνεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 
            Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου.
            Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα αυτών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος εγκαίρως.
 
           

 

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Μαθηματικών

 

[1] Ο αριθμός των εισακτέων στο Τμήμα Μαθηματικών για το ακαδ. έτος 2015-2016 ανέρχεται στους 170 (Υ.Α. Φ.253.1/52920/Α5, ΦΕΚ 618/15-4-2015)

 

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X