Κώδικες Διορθωτές Λαθών

Περιγραφή

Απόσταση Hamming, Τέλειοι Κώδικες, Ισοδυναμία Κωδίκων, Γραμμικοί Κώδικες, Γεννήτορες Πίνακες, Κωδικοποίηση Μηνυμάτων, Πίνακες Ελέγχου, Αποκωδικοποίηση με πίνακα, Αποκωδικοποίηση με Πλειοψηφία, Απαριθμητής Βάρους, Το Θεώρημα του Shannon, Κάτω Φράγματα Κωδίκων, Παραγωγή Κωδίκων, Το Φράγμα του Singleton, Κώδικες MDS, To Φράγμα του Plotkin, To Φράγμα του Griesmer, Κώδικες του Hamming, Κώδικες του Golay, Κώδικες των Reed-Muller.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Αλγεβρικοί Κώδικες του Δ. Πουλάκη.
Στοιχεία Αλγεβρικής Θεωρίας Κωδίκων του Δ. Βάρσου.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0465
Τύπος Μαθήματος: 
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
X