Προσδιοριστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Περιγραφή

Εισαγωγή στα μη γραμμικά προβλήματα. Σύγκλιση αλγορίθμων. Μονοδιάστατα προβλήματα χωρίς περιορισμούς (μέθοδος του Newton, βελτιωμένη μέθοδος του Newton, μέθοδοι χρήσης μόνο της πρώτης παραγώγου, μέθοδοι χρήσης μόνον των τιμών της συνάρτησης). Πολυδιάστατα προβλήματα χωρίς περιορισμούς (μέθοδος της μεγαλύτερης αλλαγής, πολυδιάστατη μέθοδος του Newton, συζυγείς διευθύν-σεις).

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Μη Γραμμικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης των Α. Γεωργίου, Π.-Χ. Γ. Βασιλείου
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0533
Τύπος Μαθήματος: 
X