Στατιστική Ανάλυση Δικτύων

Περιγραφή

Επεξεργασία δεδομένων από Δίκτυα: Δειγματοληψία, Ανάλυση Χρονοσειρών και Συμπερασματολογία σε Δίκτυα, Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων σε Δίκτυα με Ανάλυση Διασποράς, Ανάλυση κατά Συστάδες, Παραγοντική Ανάλυση, Διαχωριστική Ανάλυση, Ανάλυση Συνδιασποράς. Αναζήτηση Δεδομένων και Ομαδοποιήσεις σε Δίκτυα. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών (PCA). Ημιμαρκοβιανές Διαδικασίες και Ανταμοιβές σε Δίκτυα.

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Ώρες: 
4ώρες
Κωδικός: 
Δ.02
X