Στοχαστικές Διαδικασίες με Ολοκληρωμένες Διασυνδέσεις και Θεωρία Μάθησης

Περιγραφή

Στοχαστικές διαδικασίες με ολοκληρωμένες διασυνδέσεις: Ορισμός, Βασικές έννοιες, Η ομογενής περίπτωση, Στοχαστικές ιδιότητες, Εργοδική περίπτωση. Θεωρία του Doeblin-Fortet. Εφαρμογή των στοχαστικών διαδικασιών με ολοκληρωμένες διασυνδέσεις στη Θεωρία Μάθησης (Learning Theory): Εισαγωγή, Στοιχεία Θεωρίας Μάθησης, Η μοντελοποίηση στο φαινόμενο μάθησης. Το μοντέλο επιλογής ερεθισμάτων: Η τυποποίηση στη θεωρία μάθησης, Τα αξιώματα του Estes: τα αξιώματα δέσμευσης, το αξίωμα αντίδρασης κ.α., Μερικές πειραματικές εφαρμογές

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Σημειώσεις της διδάσκουσας
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0507
Τύπος Μαθήματος: 
X