Υπερβολική Ανάλυση και Γεωμετρία

Περιγραφή

Μελέτη του τελεστή Laplace, του επιλύοντα πυρήνα και εκτιμήσεις του πυρήνα της θερμότητας στους υπερβολικούς χώρους. Αναλλοίωτοι ολοκληρωτικοί τελεστές. Στοιχεία από τη θεωρία των Kleinian ομάδων. Σειρές Eisenstein και εκτιμήσεις του πυρήνα της θερμότητας για τις ομάδες αυτές.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. Davies E.B. and N. Mandouvalos (1988). Heat Kernel Bounds on Hyperbolic Space and Kleinian Groups. Proc. London Math. Soc. 57 (No 3): 182-208
  2. Davies E.B. and N. Mandouvalos (1987). Heat Kernel Bounds on Manifolds with Cusps. J. Funct. Anal. 75 (No 2): 311-322
  3. Mandouvalos N. (1988). Spectral Theory and Eisenstein Series for Kleinian Groups. Proc. London Math. Soc. 57 (No 3): 209-238
  4. Mandouvalos N. (1989). Scattering Operator, Eisenstein Series, Inner Product Formula and “Maass-Selberg” relations for Kleinian Groups. Memoirs Amer. Math. Soc. 400
Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
B12, 0648
X