Υπολογιστικά Μαθηματικά

Περιγραφή

Παρεμβολή και προσέγγιση με τμηματικά πολυώνυμα και Splines. Αριθμητική γραμ-μι¬κή άλγεβρα (απαλοιφή Gauss για γραμμικά συστήματα, οδήγηση, LU –παραγον-το¬ποίηση και εισαγωγή στην ευστάθεια συστημάτων και αλγορίθμων, νόρμες διανυ-σμάτων και πινάκων, δείκτης κατάστασης μέθοδος Cholesky για συμμετρικούς θετι-κά ορισμένους πίνακες, επαναληπτικές μέθοδοι, εισαγωγή στην αριθμητική λύση του προβλήματος ιδιοτιμών – ιδιοδιανυσμάτων). Αριθμητική λύση ΣΔΕ (ύπαρξη και μοναδικότητα λύσεων του προβλήματος αρχικών τιμών, μέθοδος Euler, μέθοδοι Runge-Kutta και πολυβηματικές μέθοδοι, συ¬νέπεια, σύγκλιση, αστάθεια και απόλυτη ευστάθεια, εισαγωγή στα προβλήματα ορια¬κών τιμών).

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Υπολογιστικά Μαθηματικά της Μ. Γουσίδου-Κουτίτα.
Μέθοδοι Αριθμητικής Ανάλυσης (τόμος Ι) του Χ. Φραγκάκη.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0431
Τύπος Μαθήματος: 
X