Χορήγηση αδείας για προσωπικούς λόγους (δεν έχει ξεπεράσει τις δέκα μέρες συνολικά στο έτος)

Τίτλος: 
Χορήγηση αδείας για προσωπικούς λόγους (δεν έχει ξεπεράσει τις δέκα μέρες συνολικά στο έτος)
X