Χρονικές Σειρές

Περιγραφή

Θεωρία: Στάσιμη Χρονοσειρά, συνάρτηση αυτοσυσχέτισης,τα γραμμικά μοντέλα: GLM, AR(p), MA(q),ARMA(p,q), εύρεση της τάξης ενός γραμμικού μοντέλου, τα μη στάσιμα μοντέλα ARIMA(p,d,q) και SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, μέθοδος πρόβλεψης των Box & Jenkins, διαστήματα εμπιστοσύνης για τις προβλέψεις.
Εργαστήριο: Στο εργαστήριο διδάσκεται το στατιστικό πακέτο SPSS-TRENDS. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και βαθμολογούνται αυτοί που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 70% των εργαστηριακών μαθημάτων.
Βαθμολογία: Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει κατά 70% από τις εξετάσεις στη θεωρία και κατά 30% από τις εργασίες του εργαστηρίου.

Συγγράματα: 
Εφαρμοσμένη Στατιστική των Ε. Μπόρα-Σέντα, Π. Μωυσιάδη.
Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών της Σ. Δημέλη.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0564
Τύπος Μαθήματος: 
X