Χώροι Αναλυτικών Συναρτήσεων

Περιγραφή

Θα μελετηθούν οι βασικές ιδιότητες oρισμένων σημαντικών χώρων αναλυτικών συναρτήσεων στον μοναδιαίο δίσκο. Οι συναρτήσεις των χώρων θα εξετασθούν ως προς την αυξητικότητα, τους συντελεστές Taylor, την παράγωγο, την γεωμετρική εικόνα, και την ύπαρξη συνοριακών τιμών. Τέτοιοι χώροι είναι οι χώροι Bloch, χώροι Dirichlet, οι χώροι Hardy, και οι χώροι φραγμένης μέσης ταλάντωσης.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
B13, 0668
X