Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Διευθυντής Τομέα

Γραμματέας Τομέα

Προσωπικό Τομέα

Διδακτικό Προσωπικό

Επίκ. Καθηγ. Γεώργιος Αφένδρας
Διδακτικό προσωπικό κωδ. ΕΔΒΜ45 Γεώργιος Μακρής
Διδακτικό προσωπικό κωδ. ΕΔΒΜ45 Σκουρκέας Αναστάσιος
Διδάσκοντες ΙΔΟΧ 407/80 Σταύρος Χατζόπουλος

Μαθήματα Τομέα

X