"Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων της Θεωρίας Ελέγχου"

Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος, 2012
Τύπος Εργασίας: 
X