Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική προκήρυξη.
 
Από τη Γραμματεία.
 
 

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X