Καθολικές σειρές Taylor σε διπλά συνεκτικούς τόπους, καθολικές συναρτήσεις και υπερκυκλικότητα

Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Δευτέρα, 29 Νοέμβριος, 2010
Τύπος Εργασίας: 
X