Φασματικοί πολλαπλασιαστές και Μέσοι Όροι Riesz σε πολλαπλότητες, ομάδες και γραφήματα

Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Δευτέρα, 20 Ιούνιος, 2011
Τύπος Εργασίας: 
X