Δήμητρα Δημητροπούλου-Ψωμοπούλου Επίκ. Καθηγ., πρώην

School of Mathematics, A.U.Th.
e-mail: 
ddempsom@math.auth.gr
X