Μαθήματα Προπτυχιακού

Α
# Τίτλος Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Τομέας Τύπος Μαθήματος
0102 Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών 3 5.5 Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής Υποχρεωτικό
0108 Γραμμική Άλγεβρα 8.0 Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής Υποχρεωτικό
0201 Λογισμός Ι 4 7.0 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό
0401 Θεωρητική Πληροφορική Ι 3 5.5 Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό
0430 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ F ή C 3 5.0 Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό
Β
# Τίτλος Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Τομέας Τύπος Μαθήματος
0202 Λογισμός ΙΙ 4 7.0 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό
0301 Αναλυτική Γεωμετρία Ι 3 5.5 Τομέας Γεωμετρίας Υποχρεωτικό
0461 Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού 3 5.0 Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης
0501 Μαθηματικός Προγραμματισμός 3 5.5 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικό
0501 Μαθηματικός Προγραμματισμός 3 5.5 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικό
Γ
# Τίτλος Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Τομέας Τύπος Μαθήματος
0106 Αλγεβρικές Δομές Ι 3 7.0 Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής Υποχρεωτικό
0203 Λογισμός ΙΙI 4 7.0 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό
0204 Τοπολογία Μετρικών Χώρων 4 7.0 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό
0302 Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ 3 5.5 Τομέας Γεωμετρίας Υποχρεωτικό
0502 Θεωρία Πιθανοτήτων Ι 4 7.0 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικό
1061 Εισαγωγή στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία 3 5.0 Ελεύθερης Επιλογής
Δ
# Τίτλος Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Τομέας Τύπος Μαθήματος
0107 Αλγεβρικές Δομές ΙΙ 3 5.5 Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής Υποχρεωτικό
0205 Λογισμός ΙV 4 7.0 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό
0206 Διαφορικές Εξισώσεις 4 7.0 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό
0503 Στατιστική 4 7.0 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικό
0504 Μαθηματικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα 3 5.5 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικό
1062 Γενική και Δυναμική Μετεωρολογία 3 5.0 Ελεύθερης Επιλογής
Ε
# Τίτλος Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Τομέας Τύπος Μαθήματος
0131 Θεωρία Ομάδων 3 5.5 Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής Υποχρεωτικά Επιλογής
0207 Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση 3 5.5 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό
0303 Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία Ι 4 7.0 Τομέας Γεωμετρίας Υποχρεωτικό
0402 Αριθμητική Ανάλυση 3 5.5 Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό
0505 Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ 3 5.5 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικό
0506 Στοχαστικές Στρατηγικές 3 5.5 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικό
0507 Στοχαστικές Διαδικασίες με Ολοκληρωμένες Διασυνδέσεις και Θεωρία Μάθησης 3 5.0 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Επιλεγόμενο
0531 Μοντέλα Παλινδρόμησης και Εφαρμογές στην Επεξεργασία Γνώσης 4 5.5 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικά Επιλογής
1000 Μάθημα από άλλο τμήμα του Α.Π.Θ. 3 5.0 Προαιρετικό
1001 Μάθημα από άλλο τμήμα του Α.Π.Θ.
1063 Σεισμολογία 3 5.0 Ελεύθερης Επιλογής
1064 Θεωρητική Μηχανική 3 5.0 Ελεύθερης Επιλογής
ΣΤ
# Τίτλος Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Τομέας Τύπος Μαθήματος
0208 Μιγαδική Ανάλυση 4 7.0 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό
0231 Θεωρία Μέτρου 3 5.5 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικά Επιλογής
0232 Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης 3 5.5 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικά Επιλογής
0331 Γραμμική Γεωμετρία Ι 3 5.5 Τομέας Γεωμετρίας Υποχρεωτικά Επιλογής
0332 Κλασική Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ 3 5.5 Τομέας Γεωμετρίας Υποχρεωτικά Επιλογής
0431 Υπολογιστικά Μαθηματικά 3 5.5 Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Υποχρεωτικά Επιλογής
0532 Θεωρία Πινάκων 3 5.5 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικά Επιλογής
0533 Προσδιοριστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης 3 5.5 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικά Επιλογής
0563 Στοχαστικές Διαδικασίες 3 5.0 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Επιλεγόμενο
0963 Διδακτική των Μαθηματικών 3 5.0 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Ελεύθερης Επιλογής
0966 Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης 3 5.0 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Ελεύθερης Επιλογής
1002 Μάθημα από άλλο τμήμα του Α.Π.Θ. 3 5.0
1003 Μάθημα από άλλο τμήμα του Α.Π.Θ. 3 5.0
1066 Μηχανική Συνεχών Μέσων 3 5.0 Ελεύθερης Επιλογής
1161 Ειδικά Θέματα Α 3 5.0 Επιλεγόμενο
Ζ
# Τίτλος Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Τομέας Τύπος Μαθήματος
0133 Μαθηματική Λογική Ι 3 5.5 Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής Υποχρεωτικά Επιλογής
0134 Θεωρία Galois 3 5.5 Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής Υποχρεωτικά Επιλογής
0235 Διαφορ. Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους 3 5.5 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικά Επιλογής
0304 Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες Ι 3 5.5 Τομέας Γεωμετρίας Υποχρεωτικά Επιλογής
0433 Κλασική Θεωρία Ελέγχου 3 5.5 Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Υποχρεωτικά Επιλογής
0434 Κρυπτογραφία 3 5.5 Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Υποχρεωτικά Επιλογής
0534 Μαθηματική Στατιστική 3 5.5 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικά Επιλογής
0535 Στοχαστικές Επιχειρησιακές Έρευνες 3 5.5 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικά Επιλογής
0562 Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά 3 5.0 Επιλεγόμενο
05868 Στατιστική Ανάλυση του Χάους 3 5.0 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Επιλεγόμενο
1067 Παρατηρησιακή Αστρονομία και Αστροφυσική 3 5.0 Ελεύθερης Επιλογής
1161 Ειδικά Θέματα Α 3 5.0 Επιλεγόμενο
1162 Ειδικά Θέματα Β 3 5.0 Επιλεγόμενο
Η
# Τίτλος Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Τομέας Τύπος Μαθήματος
0234 Ανάλυση Fourier 3 5.0 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Υποχρεωτικά Επιλογής
0264 Ειδικές Συναρτήσεις 3 5.0 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Επιλεγόμενο
0266 Αρμονική Ανάλυση 3 5.0 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης Επιλεγόμενο
0333 Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες ΙΙ 3 5.0 Τομέας Γεωμετρίας Υποχρεωτικά Επιλογής
0367 Μαθηματική Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας 3 5.0 Τομέας Γεωμετρίας Επιλεγόμενο
0462 Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου 3 5.0 Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Επιλεγόμενο
0465 Κώδικες Διορθωτές Λαθών 3 5.5 Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Υποχρεωτικά Επιλογής
0564 Χρονικές Σειρές 3 5.0 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Επιλεγόμενο
0566 Δειγματοληψία 3 5.0 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Επιλεγόμενο
0569 Στατιστική Συμπερασματολογία 3 5.0 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Επιλεγόμενο
0570 Θεωρια Πληροφοριας και Χαος 3 5.0 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Επιλεγόμενο
0962 Ιστορία των Μαθηματικών 3 5.0 Ελεύθερης Επιλογής
1068 Θεωρητική Αστροφυσική και Κοσμολογία 3 5.0 Ελεύθερης Επιλογής
1162 Ειδικά Θέματα Β 3 Επιλεγόμενο
X