Ανάπτυξη Εργαλείου Αξιολόγησης Οντολογιών με Χρήση Ποσοτικών Δεικτών Προσθέτου Περιβάλλοντος protege

Supervisor: 
Presentation Date: 
Tuesday, 1 October, 2013
Τύπος Εργασίας: 
X