Χώροι Αναλυτικών Συναρτήσεων

Description

Θα μελετηθούν οι βασικές ιδιότητες oρισμένων σημαντικών χώρων αναλυτικών συναρτήσεων στον μοναδιαίο δίσκο. Οι συναρτήσεις των χώρων θα εξετασθούν ως προς την αυξητικότητα, τους συντελεστές Taylor, την παράγωγο, την γεωμετρική εικόνα, και την ύπαρξη συνοριακών τιμών. Τέτοιοι χώροι είναι οι χώροι Bloch, χώροι Dirichlet, οι χώροι Hardy, και οι χώροι φραγμένης μέσης ταλάντωσης.

Course Coordinators

Semester: 
Credit Units (ECTS): 
10.0
ID: 
B13, 0668
X