Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες ΙΙ

Description

Χώροι (πολλαπλότητες) Riemann. Αφινική σύνδεση ενός χώρου Riemann. Γεωδαι-σιακές γραμμές. Τανυστής καμπυλότητας. Καμπυλότητα τομής. Το θεώρημα F. Schur. Καμπύλες ενός χώρου Riemann. Πεδία Jacobi.

Section: 

Course Coordinators

Semester: 
Units: 
3
Credit Units (ECTS): 
5.0
Hours: 
3ώρες
ID: 
0333
Course Type: 
Prerequisites: 
X