Στοιχεία από την Ηλεκτρονική αξιολόγηση και Δείκτες Εξετάσεων

Στο αρχείο με τίτλο "Δείκτες Ποιότητας" αναφέρονται τα ποσοστά συμμετοχής στην ηλεκτρονική αξιολόγηση και ο δείκτης ποιότητας των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (δηλ. ο μέσος όρος των απαντήσεων στα ερωτήματα του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου της ΜΟΔΙΠ). Στην ανάγνωση του δείκτη ποιότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ιδιαίτερα μικρός και δυνητικά ανομογενής αριθμός συμμετοχής, δεν επιτρέπει στατιστικά αξιόπιστα συμπεράσματα.   
 
Στο αρχείο δείκτες εξετάσεων αναφέρεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα και τα ποσοστά συμμετοχής και επιτυχίας στις εξετάσεις, όπως προκύπτουν από το σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Ακαδημαϊκό Έτος : 
2014-2015
X