Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, δωρεάς Αφών Κοντίδου

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση.
 
Από τη Γραμματεία

X