Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Κων/νου Κατσέα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση.
 
Από τη Γραμματεία

Attached: 
X